Zelfmanagement middels eHealth bij slokdarmkankerpatiënten

Scriptie | 2018
Samenvatting

Inleiding Zelfmanagement kan de kwaliteit van leven van slokdarmkankerpatiënten bevorderen, doordat slokdarmkankerpatiënten een actieve rol hebben in het zorgtraject, waardoor zij om kunnen leren gaan met de ziekte en behandeling en de gevolgen daarvan. Zelfmanagement kan ondersteund worden middels eHealth door bijvoorbeeld een applicatie, waarmee slokdarmkankerpatiënten de gezondheid kunnen monitoren. Ook hebben zorgprofessionals een rol om slokdarmkankerpatiënten te ondersteunen bij hun zelfmanagement. Er is door de onderzoekers onderzoek gedaan naar de volgende hoofdvraag: “Hoe kan zelfmanagement van curatieve slokdarmkankerpatiënten onder behandeling van het Catharina Ziekenhuis worden ondersteund gedurende het gehele zorgtraject en hoe kan eHealth hieraan bijdragen?”. Met als doel dat er op 19 januari 2018 in kaart gebracht is hoe curatieve slokdarmkankerpatiënten ondersteund kunnen worden bij hun zelfmanagement gedurende het gehele zorgtraject, waardoor patiënten beter met hun ziekte om kunnen gaan, zodat de kwaliteit van leven kan worden bevorderd.
Methode In dit onderzoek is er als eerste deelonderzoek een literatuurstudie gedaan. In het tweede en derde deelonderzoek zijn er interviews gehouden. In deelonderzoek twee zijn er interviews gehouden met curatieve slokdarmkankerpatiënten, zodat de ervaringen en behoeften met betrekking tot de ondersteuning van zelfmanagement en de bijdrage van eHealth naar voren kwamen. In deelonderzoek drie zijn er interviews gehouden met betrokken zorgprofessionals, zodat de visie van hen over de ondersteuning van zelfmanagement van curatieve slokdarmkankerpatiënten en de bijdrage van eHealth in kaart werd gebracht. Tijdens de interviews werd er gebruik gemaakt van topiclijsten en de data werd geanalyseerd middels inductieve data-analyse.
Resultaten Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat zelfmanagement van kankerpatiënten op verschillende manieren kan worden ondersteund, waardoor de kwaliteit van leven kan worden bevorderd. Uit deelonderzoek twee kwam naar voren dat slokdarmkankerpatiënten weinig behoefte hadden aan extra ondersteuning van zelfmanagement. eHealth kan op een aantal gebieden wel ondersteunen. Uit het derde deelonderzoek is naar voren gekomen dat zorgprofessionals vinden dat slokdarmkankerpatiënten meer zelf kunnen doen en dat eHealth hierbij als hulpmiddel op verschillende manieren kan worden gebruikt.
Conclusie Er kan geconcludeerd worden dat zelfmanagement van curatieve slokdarmkankerpatiënten op verschillende manieren kan worden ondersteund gedurende het gehele zorgtraject. eHealth kan hier volgens slokdarmkankerpatiënten en zorgprofessionals aan bijdragen in de vorm van een applicatie. Zorgprofessionals vinden dat slokdarmkankerpatiënten nog een passieve rol in hun eigen zorgtraject hebben, patiënten vinden hun eigen rol daarentegen wel voldoende.
Aanbevelingen Het wordt aanbevolen om een pilot te starten met een applicatie, waarmee slokdarmkankerpatiënten ondersteund worden bij hun zelfmanagement. Patiënten hebben namelijk nog geen idee wat er allemaal mogelijk is met eHealth. Daarbij is het aanbevolen dat alle betrokken zorgprofessionals op éénzelfde manier de behandeling insteken, zodat slokdarmkankerpatiënten op de hoogte zijn van de eigen actieve rol in het gehele zorgtraject.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis