Krijgt u wel voldoende slaap : Handhaving van het patiëntenrustuur. Afstudeeronderzoek

Scriptie | 2017
Samenvatting

Vanuit de verpleegafdeling oncologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is de vraag gekomen hoe het patiëntenrustuur geoptimaliseerd kan worden. Om dit te onderzoeken is er een probleemstelling opgesteld, namelijk: “Op welke wijze kan het patiëntenrustuur geoptimaliseerd worden voor de patiënten en verpleegkundigen op verpleegafdeling 9-west, oncologie, binnen het Catharina Ziekenhuis?”
Methode
De onderzoekers zijn met de hoofdvraag aan de slag gegaan. Bij de eerste deelvraag is er literatuurstudie gedaan naar het patiëntenrustuur. In deelvraag twee is er bij de patiënten een kwalitatief beschrijvend onderzoek gedaan door middel van een semigestructureerd interview. In deelvraag drie is er bij de verpleegkundigen op de afdeling een kwalitatief explorerend onderzoek gedaan door middel van Claims, Concerns, Issues (CCI) en een focusgroep.
Resultaten
Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat kankergerelateerde vermoeidheid het meest voorkomende symptoom is bij kanker en dat het een grote invloed heeft op zowel de lichamelijke, als mentale toestand van de patiënt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het rustuur positief bijdraagt voor de rustbeleving van de patiënten en dat verpleegkundigen vinden dat het daarom gehandhaafd moet blijven. De patiënten en verpleegkundigen gaven de volgende oorzaken aan waardoor het patiëntenrustuur verstoord wordt, namelijk: verpleegkundigen, artsen en andere disciplines die binnen komen lopen, bouwwerkzaamheden en onderzoeken. Daarnaast blijkt dat verpleegkundigen elkaar en andere disciplines niet consequent aanspreken op hun gedrag, geen eenduidige visie hebben en patiënten niet voldoende inlichten over het rustuur. Dit wordt door de patiënten beaamd. Zowel de patiënten als de verpleegkundigen vinden dat het patiëntenrustuur langer mag duren.
Conclusie
Om het patiëntenrustuur te optimaliseren zullen er een aantal veranderingen moeten plaatsvinden, zodat de rustbeleving voor de patiënt beter wordt en er minder kans is op lichamelijke en mentale gevolgen, namelijk: de informatieverstrekking vanuit de verpleegkundigen naar de patiënten met betrekking tot het rustuur, ervoor zorgen dat verpleegkundigen, artsen en andere disciplines niet binnenlopen tijdens het rustuur, het verlengen van het rustuur en het maken van concrete afspraken zodat iedereen zich hieraan houdt.
Aanbevelingen De eerste aanbeveling gaat over het houden van een bijeenkomst voor de verpleegkundigen, om zo een gezamenlijke visie te ontwikkelen. De tweede aanbeveling gaat over de informatievoorziening naar de patiënt en familie met als doel om bewustwording te creëren en iedereen te informeren. Als derde wordt er aanbevolen om het rustuur te verlengen naar anderhalf uur. Zowel patiënten als verpleegkundigen vinden dat het patiëntenrustuur langer mag duren, zodat er zo langer rust gecreëerd kan worden voor de patiënten. Aanbeveling vier gaat over een controleronde net voordat het patiëntenrustuur begint. Er kan door de verpleegkundige gekeken worden of infuuszakken bijna leeg zijn, patiënten en bezoek worden gewaarschuwd dat het bijna rustuur is en deuren en gordijnen kunnen eventueel gesloten worden als een patiënt dit wenst. Tevens kan in het vervolgonderzoek gekeken worden naar het aandeel van de andere disciplines die vaak tijdens het rustuur naar patiënten gaan. Dit vervolgonderzoek kan door studenten onderzocht worden voor hun kwaliteitsproject voor hun stage of als afstudeeropdracht.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis