Standaard een PICC lijn, hoe zou dat zijn?!

Scriptie | 2016
Samenvatting

Aanleiding Op de afdeling Orthopedie van het Catharina Ziekenhuis worden patiënten behandeld voor een infectie van een knie-, heup- of schoudergewricht prothese of spondylodese. De behandeling hiervoor bestaat onder andere uit langdurige intraveneuze antibiotica. Een veelvoorkomend gevolg van het langdurig toedienen van antibiotica via een perifeer infuus, is een verhoogde kans op flebitis. Door flebitis moet het infuus direct worden verwijderd en de patiënt opnieuw worden geprikt. Dit is erg belastend voor zowel de patiënt als de verpleegkundigen en verzorgenden. In enkele situaties wordt er gekozen voor plaatsing van een Peripherally Inserted Central Catheter ofwel een PICC lijn. Deze lijn kan over het algemeen langer blijven zitten en geeft minder infectie wat bijdraagt aan het comfort van de patiënt. De opdrachtgever van de afdeling Orthopedie vraagt zich af of er mogelijkheden bestaan om de PICC lijn standaard te plaatsen bij de orthopedische infectiepatiënten. In samenspraak met Hogeschool Fontys Eindhoven is dit onderzoek, naar de mogelijkheid om standaard een PICC lijn te plaatsen, tot stand gekomen. De probleemstelling hierbij luidt: ‘In hoeverre is het wenselijk, op basis van ervaringen van patiënten, verpleegkundigen en verzorgenden, om standaard een PICC lijn te plaatsen bij patiënten die worden behandeld op de afdeling Orthopedie in het Catharina ziekenhuis voor een infectie van een knie-, heup- of schoudergewricht prothese of spondylodese?’ Onderzoeksmethode Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn er drie deelonderzoeken uitgevoerd. In het eerste deelonderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd door beide projectleden. In deelonderzoek twee zijn interviews afgenomen met vijf patiënten om hun ervaringen met de behandeling via een PICC lijn in kaart te brengen. Twee van deze patiënten lagen opgenomen op de afdeling Orthopedie en de overige drie patiënten zijn in de thuissituatie benaderd. In het laatste deelonderzoek zijn er twee focusgroepen georganiseerd, waarin de ervaringen van de verpleegkundigen en verzorgenden van de afdeling Orthopedie met de behandeling van patiënten via een PICC lijn werden onderzocht.
Resultaten en conclusie Er zijn vijf semi gestructureerde interviews met patiënten afgenomen, twee focusgroepen georganiseerd en een literatuurstudie uitgevoerd. Uit deelonderzoek twee en drie komt naar voren dat het wenselijk is om bij patiënten die behandeld worden voor een infectie van een knie-, heup- of schoudergewricht prothese of spondylodese met langdurige intraveneuze antibiotica en hierbij snel een flebitis ontwikkelen of moeilijk te prikken zijn, standaard een PICC lijn te plaatsen. Een belangrijke conclusie die uit deelonderzoek drie naar voren komt is dat het van essentieel belang is dat de verpleegkundigen en verzorgenden bijgeschoold worden over het gehele traject met een PICC lijn zodat iedereen zich bekwaam voelt om hiermee te werken.
Aanbevelingen Naar aanleiding van de conclusie kunnen er meerdere aanbevelingen worden gegeven. De aanbevelingen kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden, namelijk: 1. Kennis vergroten
2. Zorgpad ontwikkelen
3. Vervolgonderzoek

Specialisme
Orthopedie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: