Praktijkonderzoek: Verhogen van de mantelzorgparticipatie

Scriptie | 2018
Samenvatting

Inleiding
Binnen het Catharina Ziekenhuis op de afdeling Orthopedie neemt de complexiteit van zorg toe. Hierdoor geven de verpleegkundigen aan dat de werkdruk omhoog is gegaan. Daarnaast zijn er veel kritische vragen vanuit familie over het zorgproces van patiënten met een collumfractuur. De mantelzorgers hebben geen inzicht in hoe ze hierbij betrokken kunnen raken. Volgens de verpleegkundigen op de afdeling Orthopedie zou door de inzet van de mantelzorgers de werkdruk mogelijk verlaagd kunnen worden. Om die reden is er een praktijkonderzoek uitgevoerd naar hoe verpleegkundigen de mantelzorgparticipatie kunnen verhogen. Tevens is er een literatuurstudie gedaan over ervaringen van mantelzorgparticipatie in het ziekenhuis. Het doel van dit praktijkonderzoek is om de verpleegkundigen handvaten te bieden om de mantelzorgparticipatie op de afdeling te verhogen, aan de hand van de aanbevelingen die aan het einde van dit onderzoek zijn vormgegeven.
Methode
Om de hoofdvraag en de onderzoeksdeelvragen te beantwoorden, zijn er twee kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn er duo-interviews afgenomen bij de patiënt en diens mantelzorger en zijn er mini-focusgroep interviews afgenomen met de verpleegkundigen. Vervolgens is aan de hand van inductieve thematische analyse de verkregen data geanalyseerd.
Resultaten
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat mantelzorgers in het ziekenhuis informatiebehoeften ervaren rondom het zorgproces van de patiënt. Dit komt overeen met de resultaten van het onderzoek. De mantelzorgers geven namelijk aan dat zij informatiebehoeften hebben ten aanzien van hun rol binnen het zorgproces van de patiënt. Verder blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de verpleegkundigen openstaan voor het verstrekken van informatie door middel van verschillende voorlichtingsmethoden.
Conclusie
Uit beide kwalitatieve onderzoeken kan geconcludeerd worden dat voorlichting aan de mantelzorgers kan leiden tot een hogere mantelzorgparticipatie. Dit zou op verschillende wijzen vormgegeven kunnen worden door de verpleegkundigen op de afdeling Orthopedie. De verpleegkundigen denken hiermee winst te behalen, zodat de werkdruk mogelijk verlaagd kan worden.
Discussie
Doordat er geen mogelijkheid bestond om een focusgroep interview af te nemen, zijn er meerdere mini-focusgroep interviews afgenomen. Het is voorgevallen dat het laatste mini-focusgroep interview meerdere malen is gecanceld, waardoor niet alle verpleegkundigen op de afdeling zijn geïnterviewd. Tevens is er een minimaal aantal duo-interviews uitgevoerd door het moeilijk kunnen werven van respondenten die voldoen aan de inclusiecriteria. Een sterk punt van het onderzoek is dat de kwaliteitscriteria te allen tijde is gehandhaafd en gewaarborgd.

Specialisme
Orthopedie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: