Continuïteit in reanimatiebeleid

Scriptie | 2015
Samenvatting

Op de afdeling geriatrie binnen het Catharina ziekenhuis in Eindhoven is gebleken dat het
reanimatiebeleid van de patiënt niet inzichtelijk is voor de medewerkers buiten de eigen afdeling,
en dat er dus niet altijd kan worden gehandeld naar de wensen van de patiënt wanneer een patiënt
de afdeling verlaat voor bijvoorbeeld een onderzoek. Dit probleem is opgemerkt door de
praktijkopleidster en een van de senior verpleegkundige van de afdeling geriatrie. Aan de hand
hiervan is door de onderzoekers de volgende probleemstelling geformuleerd:

‘Hoe kan het afgesproken reanimatiebeleid van een geriatrische zorgvrager zichtbaar gemaakt
worden voor de medewerkers van de functieafdeling radiologie en de medewerkers van het
patiëntentransport, zonder de privacy van de zorgvrager te schenden, zodat deze medewerkers
indien nodig er naar kunnen handelen?’

Om dit te onderzoeken hebben de onderzoekers eerst de literatuur bestudeerd. Hierbij is naar de
wet‐ en regelgeving binnen Nederland gekeken om te bepalen wat er juridisch mogelijk is en is
gezocht naar artikelen over systemen in andere ziekenhuizen zowel in Nederland als in het
buitenland.
Het praktijkonderzoek is verdeeld in twee deelonderzoeken. Beide onderzoekers hebben gebruik
gemaakt van semigestructureerde interviews. In een deelonderzoek werden de ervaringen en
meningen van de medewerkers patiëntentransport en radiologie onderzocht en in het andere
deelonderzoek werden interne experts en externe experts buiten het CZE geïnterviewd om te
onderzoeken wat er binnen het CZE mogelijk is en wat de ervaringen met systemen in andere
ziekenhuizen zijn.

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat medische gegevens van de patiënt alleen aan
derden verstrekt mogen worden, wanneer de patiënt hier toestemming voor geeft. Er is gezocht
naar andere ziekenhuizen die al een systeem voor het probleem hebben en er zijn verschillende
ziekenhuizen die werken met het zichtbaar maken van de reanimatiecode op de polsbandjes. Veel
buitenlandse ziekenhuizen maken gebruik van een gekleurd polsbandje. In Nederland wordt
gebruikt gemaakt van gekleurde polsbandjes, codes op polsbandjes en polsbandstickers.
Uit het praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat de meerderheid van de geïnterviewden graag
verandering zien in het huidige beleid. Ook zijn ze te spreken over het zichtbaar maken van het
reanimatiebeleid op het polsbandje, maar geven hierbij aan dat ze een gekleurd polsbandje te
opvallend vinden. Een code of afkorting zou volgens hen beter volstaan. Een van de experts geeft
aan niet te spreken te zijn over het kunnen weigeren van het zichtbaar maken van het
reanimatiebeleid op het polsbandje, omdat dan niet alle patiënten gelijk behandeld worden.
Externe experts gaven aan de patiënten positief zijn over het feit dat de reanimatieafspraken op het
polsbandje worden vermeld. Ze vinden het belangrijker dat er naar hun wens wordt gehandeld dan
dat deze afspraken privé blijven. Ook gaf een van de externe experts aan dat de veiligheid van de
patiënt belangrijk is dan de privacy.

Uit deze resultaten hebben de onderzoekers geconcludeerd dat het vermelden van de
reanimatiecode op de polsbandjes een goede oplossing zou zijn binnen het CZE. Hierbij is het
noteren van de afkorting NR (Niet Reanimeren) de beste methode, omdat dit minder opvallend is
dan een gekleurd bandje en er minder kans op fouten is dan bijvoorbeeld gebruik maken van de Rcoderingen
die in het CZE worden gehandhaafd.
Er is een implementatieplan geschreven met hierin het advies om een pilot van een half jaar te
starten op de afdeling geriatrie met de afkorting NR op de polsbandjes. Zo kan er worden getest of
dit systeem werkbaar is binnen het CZE.

Specialisme
Geriatrie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis