Aandacht voor slaapproblemen

Scriptie | 2017
Samenvatting

Inleiding en probleemstelling
Het effect van slaap is erg belangrijk gedurende een verblijf in het ziekenhuis. Voldoende slaap draagt namelijk bij aan het herstel van de patiënten. Daarnaast hebben patiënten met een ziekte en/of lichamelijk letsel een grotere behoefte aan slaap. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat patiënten een verminderde kwaliteit van slapen ervaren wanneer ze zijn opgenomen in een ziekenhuis.
Uit de spiegelbijeenkomst van V14/V15 bleek dat één patiënt een slechte nachtrust ervoer. Het was nog niet bekend hoe andere patiënten, opgenomen op V14/V15, hun slaap- en rustpatroon ervoeren, wat leidde tot de volgende probleemstelling:
“Hoe beïnvloedt een verblijf op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Inwendige geneeskunde (V14/V15) van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven het slaap- en rustpatroon bij de opgenomen patiënten?”
Onderzoeksmethoden
Om de probleemstelling te beantwoorden, is er een literatuurstudie en zijn twee kwalitatieve deelonderzoeken uitgevoerd. Bij de literatuurstudie werd onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren omtrent het slaap- en rustpatroon van patiënten in een ziekenhuis. De resultaten van de kwalitatieve deelonderzoeken werden verzameld middels half gestructureerde interviews en open-interviews. Hierbij lag de nadruk op de ervaringen en wensen van verpleegkundigen en patiënten op V14/V15 omtrent het slaap- en rustpatroon. In totaal zijn acht verpleegkundigen en elf patiënten geïnterviewd.
Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat patiënten een slechtere nachtrust ervaren op V14/V15. Het rustpatroon werd door patiënten als wisselend ervaren, terwijl verpleegkundigen de rust als aanzienlijk minder waarnamen. Omgevingsfactoren, lichamelijke factoren en piekeren over het ziek zijn waren de grootste negatieve factoren. Omtrent de rust op V14/V15 speelde voornamelijk de bezoektijden en het niet houden aan het bezoekuur een negatieve beïnvloedende factor. Tot slot bleek dat verpleegkundigen extra scholing nodig hadden voor meer bewustwording bij het omgaan met het slaap- en rustpatroon van patiënten op V14/V15.
Conclusie
De literatuurstudie en de ervaringen van de patiënten en verpleegkundigen wezen erop dat patiënten gedurende hun verblijf in het ziekenhuis een slechtere nachtrust ervaren ten opzichte van thuis. Daarentegen werd de rust overdag als wisselend ervaren. Het slaap- en rustpatroon werd beïnvloed door verschillende belemmerende en bevorderende factoren.
Al met al kan geconcludeerd worden dat een verblijf op V14/V15 het slaap- en rustpatroon voornamelijk belemmerd.
Aanbevelingen
Op basis van de resultaten en conclusie zijn drie aanbevelingen gegeven aan het team van V14/V15. Er is aanbevolen om een klinische les over het slaap- en rustpatroon aan het team van V14/V15 te geven. Daarnaast is aanbevolen om patiënten gedurende het anamnesegesprek voorlichting te geven om slaapproblematiek te voorkomen. Tot slot is aanbevolen om routinematig gebruik te maken van een meetinstrument, zoals de Richards-Cambell Sleep Questionnaire (RCSQ). De onderzoekers hebben daar echter onvoldoende onderzoek naar gedaan, waardoor er verder onderzoek naar de RCSQ werd aanbevolen

Specialisme
Maag-lever-darmziekten
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis