Heeft het toepassen van perifere parenterale voeding(PPV) een meerwaarde ten opzichte van het tijdelijk niet voeden van de MC patiënt die niet in staat is tot het nemen van enterale voeding?

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

Er kan uit het literatuuronderzoek geconcludeerd worden dat er te weinig onderzoek beschikbaar is om veilig perifere parenterale voeding toe te dienen bij de Medium Care patiënt. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar het toedienen van perifere parenterale voeding en de uitkomsten hiervan. Deze onderzoeken zijn echter niet recent, en vooral toegespitst op totale parenterale voeding.In een gerandomiseerd onderzoek uit 2011 is onderzoek gedaan naar totale parenterale voeding binnen 48 uur bij de Intensive Care patiënt versus parenteraal voeden na 7 dagen. Hieruit is geconcludeerd dat er een hogere mortaliteit, nierfalen, langere beademing en ligduur ontstaat als je direct start met parenterale voeding. Uiteindelijk resulteerde dat erin, dat patiënten die pas laat parenterale voeding kregen, eerder de Intensive Care konden verlaten en hierdoor ook eerder het ziekenhuis. Op het moment van ontslag waren patiënten net zo ver opgeknapt als de patiënten die direct extra gevoed waren. Op basis van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat perifere parenterale voeding toegediend kan worden als de patiënt langere tijd (>7dagen) niet enteraal gevoed kan worden en er geen centrale lijn beschikbaar is. Dit moet wel opwegen tegen de complicaties die perifeer voeden met zich mee brengt.Uit het praktijkonderzoek met de internist- intensivist, ziekenhuisapothekers en diëtiste uit het Sint Antonius ziekenhuis kan geconcludeerd worden dat perifere parenterale voeding geen optie is voor de Medium Care patiënt. Het Sint Antonius ziekenhuis is terughoudend met totale parenterale voeding, en aangezien de kans op flebitis groot is bij perifere parenterale voeding wordt hier geen gebruik van gemaakt. De complicaties beschreven in de literatuur komen ook terug in de uitslagen van de enquête. Flebitis is een veelvoorkomende complicatie. Mede om deze reden zijn ook andere Medium Care afdelingen terughoudend in het geven van perifere parenterale voeding. Vijf van de zeven aangeschreven Medium care afdelingen maken helemaal geen gebruik van de perifere parenterale voeding.

Specialisme
Intensive Care, Maag-lever-darmziekten
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De Medium Care-patiënt die niet in staat is tot het innemen van enterale voeding
Intervention
Het toedienen van parenterale voeding via een perifeer infuus
Comparison
Tijdelijk geen enterale voeding
Outcome
Eiwit- en calorie-intake, spier/gewichtsverlies, wondgenezing, infectiegevaar, flebitis, ligduur en overleving

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis