Methodisch werken met het EPD binnen de PAAZ

Scriptie | 2015
Samenvatting

Voor het afstudeerproject van de bachelor opleiding tot verpleegkundige van de Fontys Hogeschool in Eindhoven, heeft de projectgroep een praktijkgericht onderzoek gedaan. Dit onderzoek draagt bij aan de professionalisering van het verpleegkundig beroep. Er is gestreefd naar implementatie van een verbetering.
Het afstudeerproject heeft als centrale probleemstelling: “Op welke manier kunnen de verpleegkundigen op de PAAZ van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven het Elektronisch Patiënten Dossier optimaal inzetten ter ondersteuning van het methodisch werken, zodanig dat dit bijdraagt
aan de kwaliteit van zorg en tevredenheid van medewerkers en patiënten?”
De projectgroep heeft kwalitatief, exploratief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews op zowel de PAAZ-afdeling als de afdeling Inwendige Geneeskunde. Door onderzoek te doen op deze twee verschillende afdelingen, zijn overeenkomsten en verschillen
gevonden, die bijdragen aan het beantwoorden van de probleemstelling. De resultaten op de PAAZ tonen een positieve ervaring met het EPD. Echter door een tekort aan motivatie, handigheid en tijd, wordt niet optimaal methodisch gewerkt aan de hand van het EPD. Verpleegkundigen komen met suggesties als, het afschaffen van de agenda’s en het strikter verdelen van patiënten onderling. De verpleegkundigen geven aan dat ze een gezamenlijk doel voor ogen moeten hebben bij veranderingen en dat het belangrijk is om de neuzen dezelfde kant op te hebben.
Op de Inwendige Geneeskunde zijn de resultaten ook positief te noemen. Daar komt naar voren dat er middels een duidelijke structuur in het dagelijks ritme, intensief gewerkt wordt met het EPD. Het EPD staat centraal en is leidraad voor het verpleegkundig proces op de afdeling. Daarbij heerst er een
aanspreekcultuur op de Inwendige Geneeskunde. Ondanks dat de verpleegkundigen erg positief zijn over het EPD, ondervinden zij ook enkele negatieve aspecten.
Concluderend kan er gezegd worden dat er op beide afdelingen positief tegen het EPD wordt aangekeken. Zowel op de afdeling Inwendige Geneeskunde als de PAAZ afdeling was er in eerste instantie weerstand tegen de komst van het EPD. Echter geven beide afdelingen aan dat de
implementatie van het EPD voldoende is geweest. De verpleegkundigen van de PAAZ kunnen echter nog een verbeterslag maken in het methodisch werken met het EPD. Zo moet het EPD als voornaamste structuur gelden. Ook kan de PAAZ groeien in de aanspreekcultuur. Op de afdeling
Inwendige Geneeskunde heerst een grote aanspreekcultuur, waardoor ontbreken van gegevens of nalatigheid van collega’s snel worden opgelost. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn:
1. De papieren agenda niet meer gebruiken voor cliëntgerichte afspraken: alle afspraken met betrekking tot cliënten noteren in het EPD.
2. Verantwoordelijkheid van de verpleegkundige ten aanzien van het up-to-date houden van het EPD volgens de aangeboden structuur, van de gezondheidspatronen van Gordon, duidelijker specificeren door patiënten strikter te verdelen onder de verpleegkundigen.
3. In de dagelijkse structuur terugkoppelmomenten opnemen om elkaar te spreken en aan te spreken op het complete zorgproces en de werkwijze rondom het EPD als onderdeel van het verbeteren van de aanspreekcultuur.
Aan de hand van het bottom-up implementatiemodel van Grol en Wensing zijn de implementatieactiviteiten gestart en is een implementatieplan geschreven, dat door de lokale opinieleider op de afdeling opgepakt zal worden.

Specialisme
Psychiatrie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: