Filtergebruik bij verneveling bij de niet-geïntubeerde patiënt op de IC/MC

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

De geformuleerde hoofdvraag was: “Wat is voor de zorgverlener de meerwaarde van filtergebruik bij verneveling opzichte van verneveling zonder filter bij aerosol toedieningen van medicatie bij niet-geintubeerde patiënten?’’Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er onvoldoende evidence is voor het gebruik van een filter tijdens het vernevelen van Combivent (ipratropium & salbutamol), ipratropium, salbutamol en acetylcysteïne. Er is onvoldoende aanwijzing voor schadelijke secundaire blootstelling van bovenstaande medicatie. Er is in 2003 vanuit de Arbo een toetsinstrument ontwikkelt om de veiligheid en het eventueel tekortschieten hiervan omtrent vernevelen in ziekenhuizen in kaart te brengen. De in dit onderzoek geïncludeerde medicatie staat hierin beschreven als level T1 en T2 wat inhoudt dat deze geen waarneembare effecten of enkel reversibele effecten teweeg kunnen brengen. De blootstellingsscore is echter bij T2 medicatie in sommige gevallen op de ICU te hoog, zoals wanneer een zorgverlener lang in dezelfde ruimte als de patiënt blijft of er een open systeem wordt gebruikt. Volgens het Arbo-instrument zou er gedetailleerd onderzoek moeten plaatsvinden om een uitspraak te kunnen doen over de veiligheid. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat verpleegkundigen werkzaam op de afdeling IC/MC van het St. Antoniusziekenhuis onvoldoende op de hoogte zijn van de diversiteit aan aanwezige vernevelmaterialen met filter. Indien het filter wel gebruikt wordt weten niet alle verpleegkundigen wanneer zij het filter moeten vervangen. Dit terwijl er vrijwel dagelijks met verneveling wordt gewerkt. Slechts 9% van de ondervraagden geeft aan zich te beschermen tegen secundaire blootstelling aan vernevelvloeistoffen en slechts een derde van de verpleegkundigen geeft aan de kamer te verlaten indien mogelijk tijdens het vernevelen. Er zijn vier medewerkers die aangeven klachten te hebben ervaren door secundaire blootstelling aan verneveling. Opvallend is dat 70% van de verpleegkundigen niet op de hoogte is over het feit of er überhaupt een protocol is rondom het beschermen tegen secundaire blootstelling aan verneveling.

Specialisme
Intensive Care, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
(Secundaire blootstelling aan verneveling bij) niet beademde patiënten
Intervention
Aerosol toedienen van medicatie met filter
Comparison
Aerosol toedienen van medicatie zonder filter
Outcome
gezondheid van zorgverleners, effectiviteit verneveling

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis