Praktijkonderzoek afstuderen Hbo-V : KNAP protocol

Scriptie | 2015
Samenvatting

In het praktijkonderzoek heeft de afstudeergroep onderzoek gedaan naar de efficiëntie en effectiviteit van het KNAP protocol op de afdeling Orthopedie van het Catharina ziekenhuis. Het KNAP protocol is in september 2012 ingevoerd op de afdeling Orthopedie maar is nog niet geëvalueerd. Er hebben verschillende veranderingen plaatsgevonden op de afdeling Orthopedie waardoor het KNAP protocol niet meer up-to-date is. De probleemstelling van het onderzoek luidde als volgt: ‘In hoeverre dienen de verpleegkundige handelingen die in het KNAP protocol staan beschreven, wat in september 2012 is ingevoerd op de afdeling Orthopedie van het Catharina ziekenhuis, omwille van kwaliteitsverbetering te worden verbeterd?’ In bijlage één is een begrippenlijst terug te vinden die een ondersteunende rol kan bieden bij het lezen van het afstudeeronderzoek.
De doelstelling die de afstudeergroep met dit onderzoek wilde behalen was: ‘De afstudeergroep gaat binnen 18 weken het KNAP protocol van de afdeling Orthopedie beoordelen en evalueren en daarbij een implementatie opstellen, waardoor de zorg voor de verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten na een totale knieprothese efficiënter en effectiever verloopt.’
De eerste deelvraag heeft betrekking op de literatuurstudie over het KNAP protocol. Hierbij was de volgende deelvraag opgesteld: ‘Wat is er in de literatuur bekend over de resultaten van het KNAP-protocol bij orthopedische patiënten na een totale knieprothese operatie?’ De afstudeergroep heeft bruikbare wetenschappelijke artikelen gevonden die verder uitgewerkt zijn in hoofdstuk twee.
Vervolgens zijn er twee deelonderzoeken uitgevoerd. Het eerste deelonderzoek had betrekking op de kennis van de verpleegkundigen en verzorgenden van de afdeling Orthopedie over het KNAP protocol. De deelvraag die hierbij opgesteld was luidde als volgt: ‘Hoe is de kennis van de verpleegkundigen/verzorgenden over de handelingen ten aanzien van het KNAP protocol op de afdeling Orthopedie van het Catharina ziekenhuis?’ Dit deelonderzoek bestond uit kwantitatief onderzoek met zowel een beschrijvende als explorerende functie. Om antwoord te verkrijgen op deze deelvraag zijn er twintig verpleegkundigen/verzorgenden ondervraagd door middel van een enquête.
Het tweede deelonderzoek heeft betrekking op statistische gegevens over het aantal totale knieoperaties, de ligduur, de comorbiditeit, het geslacht en het aantal complicaties. De deelvraag hierbij luidde als volgt: ‘Wat is de efficiëntie en effectiviteit van het KNAP protocol met betrekking tot de ligduur op de afdeling Orthopedie van het Catharina ziekenhuis?’ Dit deelonderzoek was kwantitatief met een toetsende en explorerende functie. Om antwoord te verkrijgen op deze deelvraag zijn de gegevens van de totale knieprothese operaties van 2011 en 2014 opgevraagd bij de informatie analist van het Catharina ziekenhuis. Met deze informatie kon de afstudeergroep de elektronische patiëntendossiers van die patiënten inzien. Door middel van de patiëntengegevens heeft de afstudeergroep antwoord kunnen geven op de deelvraag.
Beide onderzoeken zijn geanalyseerd met het programma SPSS22. Er zijn tabellen opgesteld die een duidelijk overzicht bieden op de antwoorden van de deelvragen. De resultaten zijn aan de hand van deze tabellen uitgeschreven. Elk deelonderzoek heeft een eigen conclusie.
De conclusies van de verschillende deelonderzoeken worden weergegeven in een visgraatdiagram. Het visgraatdiagram biedt een overzichtelijk geheel van alle uitkomsten die gebruikt kunnen worden in het implementatieplan.
Het implementatieplan is geschreven aan de hand van het GPS model. Het GPS model is tot stand gekomen door het integreren van het PARIHS raamwerk en het Grol & Wensing model, waarbij gebruik is gemaakt van eigen ervaringen bij het implementeren van veranderingen in de gezondheidszorg (Munten, Snoeren, & Cardiff, 2013). In het implementatieplan is er rekening gehouden met de fasen en stappen in het proces van verandering van zorgverleners en teams (Grol 2006). Deze fasen bestaan uit: oriëntatie, inzicht, acceptatie, verandering en behoud van verandering (Grol & Wensing, 2011). Verder worden er in hoofdstuk zes aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. In hoofdstuk zeven worden de discussiepunten van het afstudeeronderzoek besproken. Hierin worden de sterke en zwakken punten van het afstudeeronderzoek benoemd.

Specialisme
Orthopedie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: